Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Kratka predstavitev

Kratka predstavitev

 

Kratka predstavitev Občine Žetale

Kot samostojna Občina Žetale je bila ustanovljena 1.1.1999.

Sestavljajo jo kraji: Žetale, Nadole, Dobrina, Kočice in Čermožiše.

Površina občine meri 38 km2, število hišnih številk je 494, število prebivalcev 1439.

 Leži na jugozahodnem delu Haloz.

60% teritorija Občine Žetale pokrivajo gozdovi, zato geografsko spada v gozdnate Haloze. Teritorij občine je izredno razgiban, značilna zanj so strma pobočja. Je v celoti hribovita, le ozke doline omogočajo normalno prometno povezavo s svetom.

Center občine je vas Žetale, kjer se nahajajo vse najpomembnejše institucije: Osnovna šola, ambulanta, pošta , krajevni urad, župnijski urad, sedež občine.

Občina Žetale je obmejna in izrazito demografsko ogrožena občina. Po drugi svetovni vojni beležimo padanje števila prebivalcev. Trend padanja se še ni ustavil. Zato je eden temeljnih ciljev Občine Žetale zagotoviti občanom čim boljše pogoje za življenje.

Prebivalci Občine Žetale se v glavnem ukvarjajo s kmetijstvom, kjer prevladuje živinoreja, nekaj je vinogradništva in sadjarstva.

Ker v kraju ni delovnih mest, je večina občanov zaposlenih izven naše občine.

Naravne danosti omogočajo razvoj turizma in tu vidimo našo prihodnost. ŽETALE ležijo v zgornjem delu doline potoka Rogatnice na nadmorski višini okrog 300 m , ob križišču poti – cest iz Podlehnika, Majšperka in Rogatca.

Na vzhodu segajo do glavne ceste Maribor – Zagreb, na jugu je gozdnati Macelj ( vrh – meja s Hrvaško , izvir Sotle ), na zahodu pa Resenik ( 773 m) in Donačka gora ( 883 m ). Zgodovina Žetal: Bile so prvič omenjene v Baberberških urbarjih leta 1228 kot Schiltern

kratka_predstavitev_1

Župnijska cerkev Sv. Mihaela je iz 14 stol. Po njej se je kraj v 15. stol. imenoval Miholova vas. V bližini je baročna romarska cerkev Marije Tolažnice (domače ime Marijatrošt) na Brezju ( iz začetka 18.stol). Sedanje ime je kraj dobil po 2. svetovni vojni.

kratka_predstavitev_2
Zgodovina

Zgodovina

 

Osnovna šola Žetale od 1892 do 31. 08.2000

zgodovina_1
Šolska zgradba je bila zgrajena 1892 leta in je bila za zahteve sedanjega učno vzgojnega procesa neprimerna in premajhna, saj so trije oddelki gostovali v prostorih sosednjega gasilskega doma… Šola od 01. 09. 2000 dalje
zgodovina_2

Vesele in nasmejane po zaključku prvega šolskega dne v novi šoli. Da bi bilo vedno tako.

Katalog informacij JZ

 

Katalog informacij javnega značaja

Kazalo

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Naziv organa:                                             JVIZ OŠ Žetale

Odgovorna uradna oseba:                         Anton Butolen – Ravnatelj

Datum prve objave kataloga:                     9. 9. 2009

Datum zadnje spremembe:                        9. 9. 2009

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:            http://www.zetale.si/os/

Druge oblike kataloga           Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na naslovu  http://www.zetale.si/os/

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a  Organigram in podatki o organizaciji organa                                           

Kratek opis delovnega področja organa:   

Osnovnošolsko izobraževanje

Priprava hrane         

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot         

1. JVIZ OŠ Žetale, Čermožiše 45 b, 2287 Žetale, (02) 761 99 10

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

            Anton Butolen ravnatelj      

            (02) 761 99 10        

            (02) 761 99 25        

            os.zetale@guest.arnes.si

            Čermožiše 45 b, 2287 Žetale

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi      

 • Register predpisov Slovenije

Zakoni s področja dela zavoda:

 • Predpisi z delovnega področja
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o javnih naročilih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih

Predpisi lokalnih skupnosti            

 • Odlok o ustanovitvi
 • Register lokalnih predpisov

Predpisi EU    /         

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov   Preusmeritev na trenutno predlagane predpise

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov   /         

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ  

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc        Preusmeritev na stran evidenc      

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk             /         

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa     /         

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:            

Dostop prek spleta

Katalog je dostopen na spletnem naslovuhttp://www.zetale.si/os/

Fizični dostop

JVIZ OŠ Žetale

Čermožiše 45 b

2287 Žetale

Uradne ure:

 • vsak delovni dan od 8. do 12. ure

Stroški:

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ

 • Seznam potrebščin 2009/2010
 • Jedilniki
 • Pisni preizkusi znanja

Šolski zvonec

 

URA

OD  –  DO

1.

7.50 – 8.35

2.

8.45 –  9.30

3.

9.45 – 10.30

4.

10.45 –  11.30

5.

11.35 –  12.20

6.

12.25  –  13.10

7.

13.20  –  14.05

8.

14.10  –  14.55

9.

15.00  –  15.45

 

Šolski koledar

V šolskem letu 2014/2015  bomo realizirali 191 šolskih dni, in sicer 176 dni pouka in 15 dni dejavnosti,  med katere štejemo  športne, kulturne, tehniške in naravoslovne dneve.

Pouk bo potekal v dveh ocenjevalnih obdobjih:

POLLETJE

TRAJANJE

 prvo

1. september–31. januar

 drugo

1. februar–15. oziroma  24. junij

 

 

 

Datum

1. september   2014

Začetek pouka

27.–30.  oktober    2014

Jesenske počitnice

31. oktober     2014

Dan reformacije

1. november   2014

Dan spomina na mrtve

24. december  2014

Pouk in proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti

25. december 2014

Božič

26. december 2014

Dan samostojnosti in enotnosti

29., 30. in 31. december 2014

Novoletne počitnice

1. januar 2015

Novo leto

2. januar 2015

Pouka prost dan, nadomeščanje 11. 4. 2015

30. januar 2015

Zaključek ocenjevalnega obdobja

8. februar 2015

Slovenski kulturni praznik,  dan pred praznikom šola organizira proslavo.

13. februar 2015

14. februar 2015

Informativni dan v srednjih šolah

Informativni dan v srednjih šolah

16. februar 2015–20. februar 2015

Zimske počitnice

6. april 2015

Velikonočni ponedeljek

11. april 2015

Športni dan »Druženje in gibanje vseh generacij«, nadomeščanje  2. 1. 2015

27. april 2015

Dan upora proti okupatorju

28., 29. in 30. april 2015

Prvomajske počitnice

1. maj 2015

Praznik dela

2. maj 2015

Praznik dela

15. junij 2015

Zaključek pouka za učence 9. razreda in razdelitev spričeval

24. junij 2015

Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda Razdelitev spričeval in proslava

25. junij 2015

Dan državnosti

26. junij–31. avgust 2015

Letne počitnice za učence

16. junij–30. junij  2015

Predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda − 1. rok

26. junij–9. julij 2015

Predmetni in popravni izpiti za učence 1. do 8.  razreda −1. rok

18. avgust− 31. avgust 2015

Predmetni in popravni izpiti za učence 1. do 9.  razreda −2. rok

Dostopnost