(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Šolska prehrana

Bistvo dobre, zdrave, raznovrstne, predvsem pa uravnotežene prehrane je v tem, da je osnova za dobro počutje in zdravje, za notranjo in duševno uravnoteženost, zbranost ter vitalnost. Zato se na šoli še posebej trudimo, da pripravljamo raznovrstno hrano, ki omogoča zdrav razvoj posameznika.

V naši kuhinji za učence pripravljamo zajtrk, dopoldansko malico, popoldansko malico in kosilo.

Čas prehrane

zajtrk 7.15 – 7.30

malica

        1.–5. razred

        6.–9. razred

 

9.30–9.45

10.30–10.45

kosilo 12.20–13.20
popoldanska malica 12.20–13.20

 

Jedilnike  pripravi in objavi v soglasju z vodstvom vodja šolske prehrane, učiteljica Valerija Krivec.

V letošnjem letu v šolski prehrani ostaja novost, sprememba Zakona o šolski prehrani, ki je začela veljati 1. 1. 2016. Starši prijavijo v šoli obrok. Šola si na podlagi prijave pridobi podatke o višini dohodka na družinskega član, ki je razviden iz odločbe o otroškem dodatku in na podlagi tega podatka odloči o subvenciji. Če starši nimajo odločbe o otroškem dodatku morajo vlogo za subvencioniranje šolske prehrane oddati na pristojnem CSD.

V letošnjem letu bomo nudili zajtrk, malice, popoldanske malice in kosila. Zaradi majhnega števila obrokov in dviga drobno prodajnih cen je  komisija za prehrano po evalvaciji in preračunu nekoliko povišala ceno prehrane, in sicer:

Zajtrk 0,60 EUR/dan
Malica 1. do 9. razred 0,80 EUR/dan
Popoldanska malica 1. do 9. razred 1,00 EUR/dan
Kosilo 1. do 3. razred 2,10 EUR/dan
Kosilo 4. do 9. razred 2,50 EUR/dan

 

Prijava

Za posamezne obroke se prijavite razredniku. Praviloma na začetku šolskega leta in velja celo šolsko leto. Če učenec zboli ali je odsoten zaradi drugih razlogov, prehrano odjavite, velja pa od naslednjega dne –  po telefonu v tajništvo šole na številko 02/761-99-10.

Odjava

Novo podzakonsko določilo opredeljuje, da moramo v spletno aplikacijo dnevno vnašati odsotnost učencev, zato je pomembno, da v primeru bolezni, ali kakršnega koli drugega vzroka odsotnosti učenca/učenke, obvezno odjavite prehrano do 8.00 zjutraj, na zgoraj predlagan način, da bo lahko upoštevan odbitek plačila prehrane od naslednjega dne, v nasprotnem primeru bo prehrana zaračunana vsem, po veljavnem ceniku.

 

Plačilo

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, ki je označen na položnici, sicer prijava za naslednji mesec ni možna. Odjave bomo upoštevali pri obračunu za naslednji mesec.

SUBVENCIONIRANA PREHRANA

V skladu s trenutno veljavnim zakonom o šolski prehrani pripada vsem otrokom iz družin, katerih prihodki na družinskega člana ne presegajo 53 % povprečne plače na zaposlenega, subvencija za šolsko malico v celoti.

Otrokom iz  družin, katerih prihodki na družinskega člana ne presegajo 18 % povprečne plače na zaposlenega, pripada subvencija za šolsko kosilo v celoti.

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUP JS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2015.

Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev. Subvencija malice ostaja nespremenjena. Od 1. 1. 2016 pripada subvencija kosila tudi učencem, pri katerih neto povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v RS, in sicer v naslednji višini:

  • do 18 % – pripada subvencija v celoti (100 % cene kosila)
  • nad 18% do 30% – pripada subvencija v višini 70% cene kosila
  • nad 30% do 36% – pripada subvencija v višini 40% cene kosila