Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Predmetnik

Obvezni predmetnik v tem šolskem letu ni bil spremenjen.  Še vedno velja predmetnik in učni načrt za 9-letno osnovno šolo, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Osnovnošolsko izobraževanje se deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja (triletja, triade). Ta omogočajo bolj postopno in s tem lažje prehajanje iz nižjih v višje razrede.

Prvo obdobje traja od 1. do 3. razreda. Število ur pouka ne presega 22 ur na teden. V vseh razredih je praviloma isti razredni učitelj.

Če je v 1. razredu več kot 15 otrok, polovico časa skupaj poučujeta razredni učitelj in vzgojitelj, lahko pa tudi dva razredna učitelja.

Učenci imajo dovolj časa, da pridobijo temeljno znanje ter osnovne navade in spretnosti.

Metode in pristopi so prilagojeni njihovi starosti (npr. daljše opismenjevanje).

V 1., 2. in 3. razredu učiteljica pri pouku diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti  (notranja diferenciacija). Ob koncu prvega triletja je ponovno uvedeno nacionalno preverjanje znanja, in sicer iz MAT in SLJ. Preverjanje je za vse učence obvezno.

V 1. in 2. razredu je ocenjevanje opisno. V 3. razredu je ocenjevanje samo številčno.

NPZ OB KONCU 3. RAZREDA

Drugo obdobje traja od 4. do 6. razreda. Število ur pouka ne presega 26 ur na teden. Ob razrednem učitelju iz leta v leto več predmetov poučujejo predmetni učitelji.

Število ur pouka in predmetov postopoma naraščata.

Ob koncu drugega triletja se znanje slovenskega jezika, matematike in tujega jezika preverja z nacionalnimi preizkusi znanja. Rezultati so povratna informacija o doseženem znanju za učence, starše in učitelje in ne vplivajo na šolski uspeh. Z nacionalnim preverjanjem znanja se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Nacionalno preverjanje znanja poteka pisno. Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta. Nacionalno preverjanje znanja pri posameznem predmetu traja praviloma 60 minut. Učenci s posebnimi potrebami imajo določene prilagoditve.

NPZ OB KONCU 6. RAZREDA

Šola sama izvede NPZ iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika po predpisanem postopku. Preverjanje je za vse učence obvezno.

V 4., 5. in 6. razredu  se delo pri pouku matematike, slovenščine in nemščine organizira v manjših skupinah, če je v razredu vsaj 17 učencev, in sicer največ v obsegu ¼ ur, namenjenih tem predmetom (fleksibilna diferenciacija).

Učenci večino časa pri teh treh predmetih preživijo skupaj v matičnih oddelkih, kjer predelujejo temeljno učno snov, pri največ ¼ ur pa delajo v skupinah (ki se izvajajo v heterogenih matičnih oddelkih), v katerih pouk poteka v manjših skupinah, ki so lahko homogene ali heterogene. Ure za poučevanje v manjših skupinah bomo v 4., 5. in 6. razredu uporabili za ločeno poučevanje navedenih treh predmetov. Razliko v urah plačuje občina.

Tretje obdobje traja od 7. do 9. razreda. Število ur pouka ne presega 30 ur na teden. Poučujejo predmetni učitelji. Število predmetov je večje kot v drugem triletju. Učitelji znanje učencev ocenjujejo številčno.

V 8. in 9. razredu lahko poteka pouk pri slovenščini, matematiki in nemščini  v manjših skupinah. Na naši šoli ga ne izvajamo, saj Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole določa število učencev posameznega razreda, potrebnih za izvajanje nivojskega pouka oz. diferenciacije – za oblikovanje dveh učnih skupin mora biti v oddelku najmanj 17 učencev. Tako bomo v šolskem letu 2016/2017 v vseh razredih izvajali notranjo diferenciacijo v heterogenih skupinah.

Ob koncu zadnjega triletja šola po standardiziranem postopku v sodelovanju z zunanjimi institucijami preverja znanje učencev iz slovenskega jezika in matematike ter enega izmed  predmetov, ki jih določi minister. Dosežki  NPZ so dodatna informacija o znanju učencev in ne vplivajo na oceno posameznih predmetov v 9. razredu in na zaključevanje osnovne šole. Dosežki učenca pri NPZ so zapisani v zaključnem spričevalu.

Nacionalno preverjanje znanja poteka pisno.  Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta. Nacionalno preverjanje znanja pri posameznem predmetu traja praviloma 60 minut, za učence s posebnimi potrebami pa z določenimi prilagoditvami.

NPZ OB KONCU 9. RAZREDA

Za vse učence je preverjanje obvezno. Šola izvede NPZ iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta.

  1. septembra 2016 je ministrica objavila štiri predmete izmed katerih bo v maju potekalo NPZ iz tretjega predmeta. Na naši šoli bo letos preverjanje iz geografije.

Učenec in njegovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge nacionalnega preverjanja znanja v prisotnosti učitelja na šoli ali s pomočjo osebnega gesla učenca doma.

Učenec ima po vpogledu v ovrednotene pisne naloge možnost poizvedbe, s katero preveri, ali so naloge ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

KOMBINIRAN POUK

Če je v dveh razredih 21 ali manj učencev, se v skladu z normativi oblikuje kombiniran oddelek. Na demografsko ogroženih in obmejnih območjih, kot je naše, se normativ lahko zmanjša za dva učenca.  Tudi letos na žalost država ne odobrava več takšnih oddelkov. Glede na  takšno odločitev MIZŠ smo primorani nadaljevati s kombiniranim poukom. Tako bomo v šolskem letu 2016/2017 imeli na šoli tri kombinirane oddelke, in sicer kombiniran oddelek 2. in 3. razreda, kombiniran oddelek 6. in 7. razreda ter kombiniran oddelek 8. in 9. razreda. 

Ker bo tudi v tem šolskem letu pouk delno sofinancirala občina, bo kombinacija samo delna. Učenci v kombiniranih oddelkih bodo imeli skupaj pouk glasbene umetnosti, likovne umetnosti in športa, ostale predmete pa bomo izvajali ločeno po predmetniku in po razredih. Zmanjšano število oddelkov bo zelo prizadelo šolo tako v materialnem kot tudi v kadrovskem smislu.

 

Tedensko število ur v posameznih razredih

 OBVEZNI PROGRAM

ŠTEVILO UR TEDENSKO V POSAMEZNIH RAZREDIH

PREDMET 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.

Slovenski jezik

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

Nemški jezik

 2

2

3

4

4

3

3

Likovna vzgoja

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Glasbena vzgoja

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

Družba

2

3

Geografija

1

2

1,5

2

Zgodovina

1

2

2

2

Državljanska vzgoja in etika

1

1

Spoznavanje okolja

3

3

3

Fizika

2

2

Kemija

2

2

Biologija

1,5

Naravoslovje

2

3

Naravoslovje in tehnika

3

3

Tehnika in tehnologija

2

1

1

Gospodinjstvo

1

1,5

Športna vzgoja

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Predmet 1 (AJ)

1/2

1/2

Predmet 2

1

1

1

Predmet 3

1

1

1

Oddelčna skupn.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Število predmetov

6

7

6

8

9

11

14

16

14

Št. ur tedensko

20

21

22

24

26

26

29,5

30

30

Št. tednov pouka

35

35

35

35

35

35

35

35

32

 

DNEVI DEJAVNOSTI

Število dni letno

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

Naravosl.  dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Št. tednov dejav.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

RAZŠIRJENI PROGRAM

Neobvezni izbirni predmeti 1. TJ nemščina, 2. TJ angleščina

2 2 2  2

Neobvezni izbirni predmeti 2. TJ angleščina ali računalništvo, umetnost, šport, tehnika

2/1 2/1  2/1

Dodatna pomoč

0,5 0,5

0,5

0,5

0,5 0,5

Dop. in dod. pouk

1 1

1

1

1 1

Interesne dejav.

2

2

2

2

2 2

 

Dostopnost