(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Fleksibilni predmetnik

omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka, kot to določa veljavni predmetnik, ob tem, da se pouk MAT, TJN, ŠPO, SLJ izvaja vso šolsko leto v skladu s predmetnikom, pouk ostalih predmetov se izvaja v obsegu letnega števila ur, predvidenih za posamezni predmet, ki pa so lahko med letom neenakomerno razporejene po ocenjevalnih obdobjih. V šolskem letu 2016/2017bomo  nadaljevali z  izvajanjem fleksibilnega predmetnika. Fleksibilni predmetnik bomo izvajali v šestem, sedmem, osmem  in devetem razredu pri pouku zgodovine in geografije, v osmem in devetem razredu pri biologiji in kemiji, v šestem razredu pri gospodinjstvu. Prav tako bomo izvajali fleksibilni predmetnik pri izbirnih predmetih poskusi v kemiji in šport za sprostitev/šport za zdravje.