Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Dodatna pomoč in dodatna učna pomoč otrokom s posebnimi potrebami

Namenjena je učencem s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje osnovnošolskega izobraževalnega programa z dodatno strokovno pomočjo ter učno pomočjo učencem z učnimi težavami.

Za učence s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo in jim Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS priznava do največ 5 ur (izjemoma 7 ur) dodatne strokovne pomoči, učitelji, ki jih poučujejo, in drugi strokovni delavci izdelajo individualni program dela, ob koncu šolskega leta pa poročilo, ki ga oblikujejo skupaj s svetovalno službo. Strokovni tim na začetku šolskega leta imenuje za vsakega učenca posebej ravnateljica.

V letošnjem šolskem letu imamo na šoli 11 učencev, ki imajo status otroka s posebnimi potrebami, za enega pa smo podali vlogo za pridobitev statusa. Skupaj imajo v skladu z odločbami odobrenih 49 ur pomoči, od katerih jih 16 izvaja specialna in rehabilitacijska pedagoginja, 5 ur logopedinja, 1 uro psihologinja, 16 ur učitelji, 11 ur pa je svetovalne storitve za otroka in/ali starše.

Dostopnost