Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

I. Splošne določbe

S hišnim redom šola določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče in drugo.

Pravila hišnega reda veljajo na območju OŠ Žetale in površinah, ki sodijo v šolski prostor.

II. Območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor

OŠ Žetale ima sedež v Čermožišah 45 b, 2287 Žetale. Območje OŠ Žetale je območje, kjer se zadržujejo učenci in ki je namenjeno učno-vzgojnemu procesu. Te površine so prostori šole, dohod do šole, šolsko parkirišče in šolsko igrišče (asfaltno in travnato).

III. Poslovni čas

Poslovni čas OŠ Žetale je v času pouka ob delavnikih od 6.00 do 16.00. V času počitnic je poslovni čas ob delavnikih od 7.00 do 15.00.

IV. Uradne ure

Uradne ure so v času pouka ob delovnikih od 8.00 do 10.00 in od 12.00 do 14.00 in od 8.00 do 10.00 v času počitnic.

V. Uporaba šolskega prostora

Prostore šole in šolsko igrišče v času učno-vzgojnih dejavnosti (od 6.00 do 16.00) uporabljajo udeleženci učno-vzgojnega procesa (učitelji in učenci) ter drugi delavci šole. V tem času je šola odprta, po 16. uri je šola zaklenjena in učenci smejo v šolske prostore le v spremstvu delavca šole. Vožnja po šolskem igrišču ni dovoljena.

V popoldanskem času oz. po končanih dejavnostih v šoli (po 16. uri), ob koncu tedna in praznikih je šola zaklenjena, v času šolskih počitnic pa so strokovne službe dostopne v uradnih urah.

Vsi obiskovalci šole (stranke, starši in drugi) v šolo prihajajo ob uradnih urah oz. po dogovoru ali povabilu šole, najavijo svoj namen v tajništvu šole in se na območju šole zadržujejo glede na namen obiska (v določenih prostorih in določen čas).

Ključ za glavni in zadnji vhod v šolo imajo vodstvo šole, hišnik, kuharica in čistilke.

VI. Organizacija nadzora na šolskih površinah

Vsak učitelj oz. učiteljica (v nadaljevanju učitelj) skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice ali druge dejavnosti.
Za nadzor na hodnikih, učilnicah, knjižnici, jedilnici in v drugih prostorih šole poleg dežurnih strokovnih delavcev poskrbijo tudi drugi delavci šole.

Dežurstvo strokovnih delavcev je urejeno po dnevnem razporedu, ki ga objavi vodstvo šole v zbornici šole in na šolskem hodniku (oglasna deska).

Na šoli je organizirano dežurstvo učiteljev v rekreativnih odmorih in celodnevno dežurstvo.

Dežurstvo učiteljev v rekreativnih odmorih poteka od 9.30 do 9.45 oz. od 10.30 do 10.45.

Dežurstvo se izvaja v šolski telovadnici. Po objavljenem razporedu dežurata dva učitelja, ki skrbita za varnost učencev v šolski telovadnici (v zimskem času, v primeru slabega vremena) ali na šolskem igrišču (v jesenskih in  spomladanskih mesecih oz. v primeru lepega vremena).

V telovadnico učenci vstopajo le z dovoljenjem in v spremstvu dežurnih učiteljev, ki v telovadnico vstopita prva. Učenci vstopajo in izstopajo skozi žensko garderobo.

Kadar so učenci v rekreativnem odmoru zunaj, se preobujejo.

Dnevno dežurstvo

Dnevno dežurstvo poteka od 6.50 do 14.30. Dan dnevnega dežurstva ne sovpada z dnevom tedenskega dežurstva. Dežurni učitelji poskrbijo za red in disciplino pred poukom, v odmorih in po pouku. Učiteljica prvega razreda opravlja dežurstvo v prvem razredu celo leto, vsak dan, vso skrb posveti učencem prvega razreda.

Jutranje dežurstvo od 6.50 do 7.50.

Dežurni učitelj usmerja učence prvega in drugega razreda v jutranje varstvo ter ostale učence v naravoslovno učilnico, knjižnico in šolsko avlo.

Učenci počakajo do 7.45 v avli, naravoslovni učilnici, knjižnici in v učilnici 1. razreda, kjer poteka organizirano jutranje varstvo za učence prvega in drugega razreda.

Ob 7.45 dežurni učitelj dovoli učencem vstop v učilnice. Pred začetkom prve ure dežurni učitelj oceni urejenost šolske garderobe (tabelo pripravi šolska skupnost).

Dežurstvo v odmorih

Med odmori skrbi dežurni učitelj za red in disciplino na hodniku in za to, da se učenci ob zvonjenju odpravijo v učilnico in se pripravijo za naslednjo šolsko uro.

Dežurstvo med malico od 9.30 do 9.45 in od 10.30 do 10.45

Izvaja se na hodnikih, v avli, garderobah, v jedilnici. Dežurni učitelj skrbi, da se učenci, ki ne malicajo, odpravijo na rekreativni odmor, da gredo učenci, ki malicajo, urejeno v kolono, da kulturno pojedo malico, da pospravijo za sabo in mirno zapustijo jedilnico.

Dežurstvo v jedilnici v času kosila

Dežurni učitelj (v primeru, če v času kosila ne izvaja ur pouka) poskrbi, da gredo učenci urejeno v kolono za popoldansko malico ali kosilo, da hrano kulturno pojedo, da pospravijo za sabo in mirno zapustijo jedilnico.

Dežurstvo po pouku

Dežurni učitelj (ko ne izvaja ur pouka) poskrbi, da učenci po končanem pouku zapustijo šolo. Naloga dežurnih učiteljev je tudi, da ko ne izvajajo ur pouka, spremljajo učence podaljšanega bivanja na šolski avtobus.

7. in del 8. šolske ure (ko ne izvaja ur pouka) se dežurni učitelj priključi učitelju v varstvu vozačev.

Dežurni učitelj izključi računalniško opremo v računalniški učilnici in zbornici.

Pred odhodom domov ponovno oceni urejenost šolske garderobe.

VII. Ukrepi za zagotavljanje varnosti

Šola skrbi za varnost učencev. S tem namenom:

–          izvaja različne aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev in preprečevanje nasilja,

–          oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi,

–          na ekskurzijah in dnevih dejavnosti ter raznih tečajih zagotavlja ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter navodili za izvajanje učnih načrtov. Osnovni kriterij za spremstvo je 15 učencev (ekskurzija, dnevi dejavnosti, šola v naravi). Pri pouku plavanja tvori skupino 8 neplavalcev oz. 12 plavalcev, pri pouku smučanja pa 10 smučarjev začetnikov ali 12 smučarjev.

–          zagotavlja, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti,

–          zagotavlja učencem ustrezno opremo, kadar sodelujejo v akcijah urejanja šole in šolske okolice.

Šola varuje učence pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo, nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami, pred namernim poniževanjem drugih učencev, delavcev šole in drugih oseb, ki vstopajo v šolski prostor.

Kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev oziroma prihod ter prisotnost pod vplivom alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, ob dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole, je prepovedano.

Če delavec šole opazi, da učenec kadi, v šolo prinaša, poseduje, uživa ali je pod vplivom alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih snovi, o tem obvesti razrednika ali svetovalno službo, ki ustrezno ukrepa.

Šola ne odgovarja za morebitno izginotje osebne lastnine, zato priporočamo, da se le-ta ne nosi v šolo (mobiteli, zlatnina, ure …).

Učencem priporočamo, da denarja ne puščajte v garderobi in ga čim prej oddajte razredničarki oz. blagajniku.

Ravnanje v izrednih razmerah

V času izrednih razmer ali v pričakovanju le-teh je dolžnost vseh delavcev šole, da poskrbijo za varnost učencev. V takih primerih je nujno spoštovati vsa navodila, ki jih izdajajo odgovorni delavci štaba civilne zaščite in vodilni delavci šole.


V primerih, ko je treba kar najhitreje zapustiti šolsko zgradbo, učitelji neposredno vodijo oddelke ali skupine učencev ter z njimi odidejo na prostor, kjer se zagotavlja večja varnost. Šola nima posebnih zaklonišč.

Za ravnanje v času potresa, požara, zračnega napada in RKB-nevarnosti (radiološke, kemične in biološke nevarnosti) so v šoli še posebna navodila za ravnanje učiteljev in učencev.

VIII. Ukrepi za vzdrževanje reda in čistoče

Da se bomo v šoli dobro razumeli, gojili kvalitetne medosebne odnose in bo naša komunikacija kar se da dobra, upoštevajmo naslednja pravila:

–          na poti v šolo in v prostorih šole bodi prijazen,

–          po potrebi se zahvali in opraviči,

–          poskrbi za kulturno uživanje hrane, osebno higieno in urejen videz,

–          do učiteljev, delavcev šole in sošolcev bodi spoštljiv in vljuden,

–          spoštuj pravice učencev in vseh delavcev šole,

–          imej spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,

–          s svojim vedenjem ne ogrožaj ali vznemirjaj drugih učencev (nadlegovanje, fizično ali psihično ustrahovanje, grožnje idr.) in delavcev šole,

–          na začetku šolskega dneva ali ure se učenci in učitelj pozdravijo, učenci pa so dolžni pozdravljati tudi vse ostale delavce šole.

 

Do šolskega in tujega inventarja imajo učenci odgovoren odnos in pazijo, da se le-ta ne uničuje (ne razbija, kruši, ne čečka se po mizah, stenah, tleh, omaricah idr.). Učenci so dolžni vzdrževati urejenost učilnic in šolskih površin. Namerno povzročeno škodo so učenci dolžni poravnati.

Pouk se začne ob 7.50. Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka oz. v organizirano varstvo.

Le učenci prve triade vstopajo v zgradbo skozi poseben vhod.

Učenci  1. razreda hranijo obutev in vrhnja oblačila v garderobnem prostoru ob vhodu v šolo.

Učenci od 2. do 9. razreda hranijo obutev in vrhnja oblačila v garderobnem prostoru v pritličju šole, kjer ima vsak oddelek določen svoj prostor.

Učenci v šoli uporabljajo samo šolske copate, tudi pri urah športne vzgoje. Obutve, ki jo uporablja učenec zunaj, ne more uporabljati v šoli kot copate niti z njo hoditi po pouku po šoli.

V copate se učenci preobujejo na klopcah v svojem garderobnem prostoru. Obutev zložijo na tla pod klopco. Po končanem pouku pospravijo učenci prvega razreda šolske copate na tla, ostali učenci pa na polico pod klopco.

Učenci obesijo vrhnja oblačila na obešalnike.

Učenci so dolžni poskrbeti za red v garderobi in se spoštljivo obnašati do oblačil in obutve drugih učencev. Za red v garderobi je odgovoren vsak posameznik, reditelja, razrednik in dežurni učitelj.

Šolski copati in vrhnja oblačila, ki ob zaključku pouka niso pospravljeni, se hranijo na posebnem mestu v hišnikovem kabinetu, kjer jih lahko učenci naslednje jutro dvignejo.

Učenci naj ne puščajo v oblačilih in garderobi vrednih predmetov in denarja.

Med urami športa pustijo učenci oblačila v matičnih učilnicah oz. v garderobah pred telovadnico.

Ko potekajo ure športa na prostem, se učenci predmetne stopnje v spremstvu učiteljev športne vzgoje preobujejo v garderobnih prostorih.

V garderobi ob telovadnici učenci ne puščajo vrednih predmetov. Če jih imajo s seboj, jih dajo v varstvo učitelju športne vzgoje. To velja tudi za očala.

Učenci prvega in drugega razreda smejo takoj, ko se preobujejo, v razred, kjer se izvaja jutranje varstvo. V jutranjem varstvu so učenci, ki imajo soglasje staršev. Ostali učenci, ki prihajajo prej, počakajo v pritličju šole.

Začetek pouka je ob 7.50.

Učenci so dolžni sodelovati v vseh oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, zapisanih v letnem delovnem načrtu (pouk, kulturni, naravoslovni, športni dnevi, tehniški dnevi, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti). Odsotnost od katere koli oblike je za vse udeležence možna le iz opravičljivih razlogov in po vnaprejšnjem dogovoru z razrednikom oz. ravnateljem šole.  Vsako odsotnost od pouka so starši dolžni opravičiti osebno ali v pisni obliki v roku 5 dni, načrtovane odsotnosti (največ 5 dni) pa najaviti vsaj 7 dni pred dnevom odsotnosti.

K šolskim dejavnostim prihajajo učenci točno.

K pouku prinašajo pripomočke, potrebne za nemoten potek pouka, poslušajo razlage in navodila učiteljev, izvajajo zastavljene naloge in ne motijo pouka z dejavnostmi, ki ne sodijo k učnim dejavnostim (klepetanje, povzročanje hrupa in nemira idr.). Učenci prav tako redno pišejo domače naloge in se ob odsotnosti od pouka pozanimajo, kakšne so njihove šolske obveznosti ter najkasneje v roku enega tedna prepišejo in uredijo učno snov.

Učenci počakajo učitelja po zvonjenju v razredu s pripravljenimi učnimi pripomočki. V primeru, da učitelja 10 minut po zvonjenju ni v razred, je dežurni učenec dolžan to sporočiti ravnatelju oz. v tajništvo šole.

Učenci in učitelji poskrbijo za red in čistočo v učilnici.

Med poukom učenci ne zapuščajo razreda, biološke potrebe opravijo učenci pred poukom razen v nujnih primerih.

Učenci zapustijo učilnico, ko učitelj zaključi uro. Vsak učenec zapusti svoj prostor urejen; za splošno urejenost učilnice je odgovoren reditelj skupaj z učiteljem.

Učenci odidejo v učilnico, kjer imajo naslednjo uro pouk. Če so v učilnici učenci drugega oddelka, pred učilnico mirno počakajo, da vsi odidejo iz učilnice.

Med poukom in odmori v šolskih prostorih ne tekajo, se ne spotikajo, ne prerivajo in ne kričijo. Učenci prav tako ne smejo zapustiti pouka oz. šolskih dejavnosti ali se oddaljiti od šolskih prostorov med odmori brez dovoljenja razrednika oz. dežurnega učitelja.


Petminutni odmori so namenjeni zamenjavi razredov in pripravi na pouk.

Učenci se med odmori ne obiskujejo po razredih!

V času aktivnega odmora gredo učenci na zrak, v primeru slabega vremena pa v telovadnico, kjer so pod nadzorom dežurnih učiteljev. Učenci 1. razreda gredo v telovadnico in na zrak po presoji učiteljice.


Po končanem pouku učenci odidejo domov takoj ali s prvim organiziranim prevozom. Zadrževanje v notranjih prostorih šole in na šolskem igrišču je po pouku prepovedano.

Učenci od 1. do 5. razreda se po pouku vključijo v podaljšano bivanje. Učenci se v oddelke   vključijo prostovoljno, s prijavo staršev.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj podaljšanega bivanja napoti učenca predčasno iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev.

Po zaključku pouka se učenci ne zadržujejo v prostorih šole, hodnikih in garderobah. Učenci 6. in 9. razreda, ki so vozači in učenci, ki čakajo na popoldanske aktivnosti v šoli, se morajo vključiti v organizirano varstvo. Učenci so v varstvu samo do odhoda prvega organiziranega prevoza in med varstvom ne smejo zapuščati šolskega prostora.

V učilnicah se učenci po pouku lahko zadržujejo le z dovoljenjem učitelja, ki poskrbi tudi za nadzor.

V času verouka lahko učenci zapustijo šolo s pisnim soglasjem staršev. Šola v času verouka ne odgovarja za varnost učencev.

V šoli in zunaj nje se vsi pozdravljamo z običajnimi pozdravi: zdravo, dobro jutro, dober dan, dober večer, nasvidenje, lahko noč.

Preden vstopimo v prostor (pisarno, učilnico, kabinet …) potrkamo. Ne pozabimo na besedi prosim in hvala. Vstop v zbornico je dovoljen samo zaposlenim.

Na poti v šolo in iz šole upoštevajo pravila prometne varnosti in se ustrezno obnašajo (ne delajo hrupa, se ne podijo, ne prerivajo, ne izzivajo drugih …).

Učenci od 1. do 5. razreda malicajo v prvem, učenci od 6. do 9. razreda pa v drugem odmoru za malico. Učenci, ki malicajo, gredo v jedilnico v urejeni koloni z učiteljem na čelu. Učenci od 6. do 9. razreda odložijo torbe pred učilnico, v kateri so imeli pouk. Učenci, ki so imeli pouk v naravoslovni učilnici ali športno vzgojo, pustijo torbe pred naravoslovno učilnico oz. ob steni stopnišča.

Med jedjo se učenci obnašajo kulturno. Ko pojedo malico, pospravijo za sabo mizo in stol.

Po malici vsak posameznik loči odpadke, zloži prazno posodo eno v drugo, pribor v posebno posodo in vse lepo urejeno odda v za to namenjen prostor. Pri tem, če je potrebno, počaka v vrsti na oddajo.

Čas popoldanske malice in kosila je od 12.20 do 13.30. V času odmorov se lahko v jedilnici zadržujejo tudi učenci, ki samo pijejo ali jedo kruh, ki je na voljo vsem učencem, seveda pa se pri tem obnašajo kulturno. Učenci, ki ne jedo ali pijejo, se ne smejo zadrževati v jedilnici.

Uživanje hrane je dovoljeno samo v jedilnici šole.

V šolski knjižnici imamo veliko knjig za učence in učitelje. Naročeni smo na veliko revij in časopisov, ki jih lahko učenci v času izposoje berejo v knjižnici.

Učenci postanejo člani šolske knjižnice ob vstopu v šolo.

Prav tako so člani šolske knjižnice delavci šole.

V šolski knjižnici učenci ne plačujejo vpisnine, zamudnine in članarine.

Gradivo v šolski knjižnici si lahko izposodijo s člansko izkaznico, ki je brezplačna.

Rok za izposojo knjig in knjižnega gradiva je 30, gradiva za domače branje pa 14 dni.

Knjigo si lahko tudi rezervirajo in enkrat podaljšajo rok izposoje za 14 dni.

Učenci zaključnih razredov vrnejo knjige najkasneje do dogovorjenega datuma v juniju.

Izposoja na dom ni možna pri referenčnem gradivu (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije …) in periodiki. Le-to si lahko učenci ogledajo v knjižnici.

Videokasete, avdiokasete in zgoščenke se izposojajo le za potrebe pouka.

Če je gradivo namerno poškodovano ali izgubljeno, ga je potrebno nadomestiti z novim.

Knjižnica je kulturni prostor, ki zahteva kulturno obnašanje. Lovljenje, vpitje in hranjenje v knjižnici ni dovoljeno.

Šolske torbe in oblačila učenci odložijo ob vhodu v knjižnico. V šolski knjižnici je možen dostop do elektronskih virov. Uporaba je brezplačna.

V računalniško učilnico učenci vstopajo le z dovoljenjem in v spremstvu učitelja, ki učilnico odklene in vstopi vanjo prvi.

Šolske torbe odložijo pred računalniško učilnico.

Spreminjanje sistemskih nastavitev, ozadja, instalacije programske opreme, iger, ipd. ni dovoljeno.

Strogo je prepovedano odpiranje mišk, premeščanje kablov, odpiranje računalnikov, snemanje gobic s slušalk. Prav tako je prepovedano pisanje po mizah in računalnikih. Tiskanje dokumentov je mogoče le z dovoljenjem učitelja.

Pitje in uživanje hrane je v računalniški učilnici prepovedano.

Po končani uri učenci zaprejo programe, ki so jih uporabljali. Učilnico za sabo pospravijo – uredijo stole, poberejo smeti. Zadnji zapusti učilnico učitelj in jo zaklene.

Računalnike izklopi dežurni učitelj po končanem pouku.

Mobilnih telefonov in predvajalnikov glasbe se v času pouka in dnevov dejavnosti (od 7.50 do 15.10) ne sme uporabljati. V primeru neupoštevanja pravil glede mobilnih telefonov, predvajalnikov glasbe in fotoaparatov, učitelj te naprave učencu odvzame, o odvzemu se pisno obvesti starše, ki lahko te naprave osebno dvignejo na rednih govorilnih urah oz. v tajništvu šole ob uradnih urah. V primeru nujnih telefonskih klicev lahko učenci pokličejo s telefonom v tajništvu šole. Fotoaparata ali fotoaparata na mobilnem telefonu ne uporabljamo za  fotografiranje sošolcev, učiteljev in drugega osebja šole brez njihovega soglasja.

Žvečilni gumiji v času pouka od 7.50 do 15.10 niso dovoljeni.

Razrednik vsak teden v svojem oddelku določi dva dežurna učenca oz. reditelja, katerih naloge so naslednje:

Pred začetkom pouka:

– zadnja zapustita garderobo in pred tem: pospravita čevlje, uredita garderobo.

Ob začetku učne ure:

– pripravita ustrezna učila pred pričetkom učne ure po naročilu učitelja,

– ob pričetku ure na poziv učitelja sporočita odsotne učence/učenke,

– pospravita učno opremo, če tako zahteva učitelj,

– takoj, ko opazita, javita poškodbe inventarja, opreme učitelju pri pouku,

– javita odsotnost učitelja ravnatelju oz. v tajništvo šole, če učitelja ni v razred 10 minut po  zvonjenju.

Ob zaključku učne ure ali pouka:

– po končani uri pouka uredita razred,

– skupaj z učiteljem zadnja zapuščata razred in pred tem: pobrišeta tablo, uredita stole, pobereta smeti, prezračita učilnico in najdene predmete oddata učitelju ali hišniku.

Po malici:

– zadnja zapustita jedilnico in pred tem uredita stole, očistita mizo.

Ob zaključku pouka:

– pospravita copate in uredita garderobo.

Če reditelja svojih dolžnosti ne opravljata zadovoljivo, ju lahko razrednik ali učitelj imenuje ponovno.

IX. Veljavnost hišnega reda šole

Hišni red velja od 1. septembra 2015.

Ravnateljica,
dr. Silvestra Klemenčič

Dostopnost