Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

VARNA MOBILNOST

Projekt “VARNA MOBILNOST”

Na šoli celo leto skrbimo za prometno varnost otrok. V vzgoji in izobraževanju je prometna vzgoja zasnovana kot medpredmetno področje, kjer so v ospredju kompetence otrok za varnejše sodelovanje v prometu (v vlogi pešca, kolesarja, potnika.) Temeljni cilj je krepitev znanja in veščin za varno mobilnost, upoštevanje pravil, varno vedenje v prometu v vlogi pešca, kolesarja ali sopotnika v vozilu, oblikovanje in osvajanje ustreznih stališč in spretnosti, krepitev moralnih vrednot, odgovornost in strpnost do sebe in drugih.

Cilje bomo dosegli:

 • z raznimi preventivnimi akcijami ozaveščanja o prometu
 • z vključevanjem vsebin vizije varne mobilnosti v obvezni in razširjeni program življenja in dela v šoli in vrtcu,
 • s stalnim ozaveščanjem o pomembnosti kulturnega ravnanja v prometu,
 • z aktivnimi pristopi (problemske razprave z občinskimi predstavniki in društvi ter starši, analiza obstoječega stanja prometa v šolskem okolišu, igre vlog, …)

Koordinatorka projekta, Polona Gojkošek

Projekt “POLICIST LEON SVETUJE”

Preventivni projekt Policist Leon svetuje so zasnovali v Policijski upravi Slovenj Gradec že leta 2007. Pri vsebinski pripravi in oceni projekta je sodelovalo tudi Ministrstvo za šolstvo in šport. Projekt je namenjen učencem in učenkam 5. razredov devetletnega programa osnovne šole, kar pomeni, da naj bi vsako leto sodelovalo približno 20.000 učencev.

Nosilec projekta je Služba generalnega direktorja policije, izvajalci pa so policijske uprave oziroma policijske postaje v sodelovanju z osnovnimi šolami.

POTEK PROJEKTA

Osrednji pripomoček pri izvajanju projekta je delovni zvezek Policist Leon svetuje.

NAMEN PROJEKTA

S projektom želimo otroke seznaniti:

 • o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju,
 • jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju,
 • spoštovanju pravil na različnih področjih,
 • povečati prepoznavnost vodij policijskih okolišev,
 • okrepiti partnersko sodelovanje med otroci, učitelji in starši ter policijo.

V njem so obravnavane varnostne vsebine, ki so razdeljene na pet sklopov in zajemajo več vsebin, prilagojenih tudi letnemu času:

 • promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),
 • pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),
 • nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci …),
 • kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine …) in
 • kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih …).

Uvodni del delovnega zvezka je namenjen predstavitvi dela policista. Posamezne teme so opisane v namišljeni zgodbici, sledijo pa vprašanja in nasveti policista Leona. Učenci zvezek dobijo v osebno last. Doma skupaj s starši odgovarjajo na različna vprašanja v zvezi z varnostjo. Pri reševanju nalog iz delovnega zvezka lahko sodelujejo tudi drugi, ki lahko kakor koli pripomorejo k vzgoji in zagotavljanju splošne varnosti otrok.

Projekt poteka tako, da vodje policijskih okolišev med razrednimi urami učencem podajajo naštete varnostne vsebine iz delovnega zvezka. V razredu se tudi učitelj aktivno vključuje v razpravo in spodbuja učence k sodelovanju. Učenci morajo ves čas aktivno sodelovati in iskati rešitve problemov ali se tudi doma vnaprej pripraviti za naslednjo učno uro. Vodja policijskega okoliša za predstavitev vseh vsebin porabi po pet šolskih ur v vsakem razredu oziroma za vsak sklop po eno učno uro, oziroma po dogovoru z učiteljem.

Koordinator, Miran Železnik

Dostopnost