(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Dodatna pomoč in dodatna učna pomoč otrokom s posebnimi potrebami

Namenjena je učencem s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja ter učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci.

Za učence s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo in jim Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS priznava do največ 5 ur dodatne strokovne pomoči, učitelji, ki jih poučujejo, in drugi strokovni delavci izdelajo program dela, ob koncu šolskega leta pa poročilo, ki ga oblikujejo skupaj s socialno delavko. Komisijo na začetku šolskega leta imenuje za vsakega učenca posebej ravnateljica.

V letošnjem šolskem letu imamo na šoli devet učencev, ki imajo status otroka s posebnimi potrebami, za enega pa smo podali vlogo za pridobitev statusa. Skupaj imajo v skladu z odločbami odobrenih 36 ur pomoči, od katerih jih 15 izvaja specialna in rehabilitacijska pedagoginja, dve uri bi naj izvajala logopedinja, vendar do pričetka šolskega leta nismo uspeli zagotoviti izvajalke, niti s strani šole s prilagojenim programom, ki nam je doslej tovrsten kader zagotavljala, 12 ur učitelji, 9 ur pa je svetovalnega dela.