Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Obrazca: Vpis novincev v javni zavod osnovna šola Žetale enota vrtec za šolsko leto 2015/2016

Kdaj in kako poteka vpis?

  • V vrtec je mogoče vpisati otroke od otrokovih 11. mesecev do vstopa v šolo oz. ko se staršu izteče starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela (to je še posebej pomembno v primeru podaljšanja porodniškega dopusta zaradi različnih zdravstvenih razlogov pri otroku).
  • Enkrat letno se objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki se izvede običajno v mesecu marcu, na podlagi javnega poziva, na oglasni deski in spletni strani vrtca ter občine. V primeru, da vrtec razpolaga s prostimi mesti, pa lahko starši otroka vpišejo in vključijo v vrtec kadarkoli tekom šolskega leta.
  • Vloži se Vloga za vpis otroka v vrtec. Izpolnjeno vlogo pošljete v vrtec po pošti ali jo oddate osebno v šoli ali v vrtcu.
  • Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija. Komisijo imenuje svet vrtca oz. zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
  • V mesecu pred mesecem vstopa otroka v vrtec morate oddati tudi Vlogo za znižano plačilo vrtca, saj če se le-ta ne izpolni in pravočasno odda, plačate polno ceno vrtca.
    Vlogo za znižano plačilo vrtca oddate na obrazcu za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in se jo odda na pristojnem Centru za socialno delo.
  • Potrebna je tudi sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši. Če starši te pogodbe z vrtcem ne podpišejo v roku, ki jim ga ta določi, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis v vrtec.

IZPIS ODLOČB IZ PRAVILNIKA O VARNOSTI OTROK

III: UKREPI PRI SPREJEMU  OTROK  V VRTEC

8. člen: Vsi otroci morajo biti pred sprejemom v vrtec zdravniško pregledani pri zdravniku.

Starši otrok ali osebe, ki skrbijo za otroka (v nadaljevanju: starši), ob sprejemu otroka v vrtec predložijo vzgojiteljici potrdilo zdravnika, da je otrok zdrav in sposoben obiskovati vrtec. Potrdilo ne sme biti staro več kot sedem dni.

 

9. člen: Starši morajo pri sprejemu otroka v vrtec, najkasneje pa po prvem razgovoru z vzgojiteljico opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa, če le ta ni razviden iz zdravniške dokumentacije. Starši so dolžni vzgojitelja opozoriti in seznaniti z morebitnimi otrokovim nagnjenji, zlasti s tistimi, ki bi lahko ogrožale njegovo varnost ali varnost drugih otrok.

 

10. člen: Starši so dolžni posredovati vrtcu številko telefona in druge podatke o tem, kje jih je mogoče takoj najti in obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom oziroma o dejstvih, za katere meni, da jih nemudoma izvedo. Izpolnijo obrazec oz. izjavo o spremstvu otrok v vrtec.

 

11. člen: Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke se morajo upoštevati normativi o najvišjem dopustnem številu otrok, ki so določeni z Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Dostopnost