Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Šola skrbi za varnost učencev. S tem namenom:

  • izvaja različne aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev in preprečevanje nasilja,
  • oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
  • na ekskurzijah in dnevih dejavnosti ter raznih tečajih zagotovi ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter navodili za izvajanje učnih načrtov. Osnovni kriterij za spremstvo je 15 učencev (ekskurzija, dnevi dejavnosti, šola v naravi). Pri pouku plavanja tvori skupino 8 neplavalcev oz. 12 plavalcev, pri pouku smučanja pa 10 smučarjev začetnikov ali 12 smučarjev.
  • zagotovi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti,
  • zagotovi učencem ustrezno opremo, kadar sodelujejo v akcijah urejanja šole in šolske okolice.

Šola varuje učence:

  • pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo, nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami;
  • pred namernim poniževanjem drugih učencev, delavcev šole in drugih oseb, ki vstopajo v šolski prostor.

Kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev oziroma prihod ter prisotnost pod vplivom alkohola in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevov dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole, je prepovedano.

Če delavec šole opazi, da učenec kadi, v šolo prinaša, poseduje, uživa ali je pod vplivom alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih snovi, o tem obvesti razrednika ali svetovalno službo, ki ustrezno ukrepa.

Šola ne odgovarja za morebitno izginotje osebne lastnine, zato priporočamo, da se le-ta ne nosi v šolo (mobiteli, zlatnina, ure …).

Učencem priporočamo, da denarja ne puščajte v garderobi in ga čim prej oddajte razredničarki oz. blagajniku.

Svojo nalogo šola izvaja na osnovi pravil hišnega reda in drugih določil iz letnega delovnega načrta.

Dostopnost