Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

Izbirni predmeti

Del OBVEZNEGA PROGRAMA so tudi izbirni predmeti, ki se ocenjujejo s številčno oceno. Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Učenec v 7., 8. in 9. razredu med ponujenimi izbirnimi predmeti izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa, vendar učencu ni potrebno izbrati predmetov iz obeh sklopov.

Pred izbiro predmetov za šolsko leto 2019/2020 so učitelji učence seznanili z bistvenimi vsebinami in cilji izbirnih predmetov, ki jih šola ponuja. Učenci so ob upoštevanju normativov, ki veljajo za oblikovanje učnih skupin, izbrali izbirne predmete, ki se bodo izvajali v tem šolskem letu. Starši so s podpisom potrdili, da so seznanjeni z otrokovo izbiro in se strinjajo z njo.

 

V šolskem letu 2019/2020  bomo izvajali naslednje obvezne izbirne predmete:

Predmet Kratica Št. učencev Poučuje
Računalništvo – urejanje besedil UBE 17 Helena Topolovec
Turistična vzgoja TVZ 7 Miran Železnik
Matematična delavnica 8 MD8 7 Jasna Vigec
Šport za sprostitev ŠSP 10 Benjamin Lipnik
Izbrani šport IŠP 10 Benjamin Lipnik
Šport za zdravje ŠZZ 9 Benjamin Lipnik
Likovno snovanje LSN 7 Ana Bedenik
Šolsko novinarstvo ŠNO 8 Saša Peršoh
Gledališki klub GKL 9 Saša Peršoh

 

Izbirni predmeti so v 7., 8. in 9. razredu del obveznega programa osnovne šole in se ocenjujejo s številčno oceno. Z njihovo ponudbo osnovna šola omogoča, da učenci in starši s svojo dejansko izbiro ustvarijo oz. oblikujejo »svoj« predmetnik. Pri izbiri učencem pomagajo starši in šola, učenec pa lahko vsako leto spremeni svojo izbiro. Obvezni izbirni predmeti trajajo najmanj eno in največ tri leta. Posamezni so vezani na razred, drugi na celo triado.

Dostopnost