(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Izbirni predmeti

Del OBVEZNEGA PROGRAMA so tudi izbirni predmeti, ki se ocenjujejo s številčno oceno. Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Učenec v 7., 8. in 9.  razredu med ponujenimi izbirnimi predmeti izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa, vendar učencu ni potrebno izbrati predmetov iz obeh sklopov.

Pred izbiro predmetov za šolsko leto 2018/2019  so učitelji učence seznanili z bistvenimi vsebinami in cilji izbirnih predmetov, ki jih šola ponuja. Učenci so ob upoštevanju normativov, ki veljajo za oblikovanje učnih skupin, izbrali izbirne predmete, ki se bodo izvajali v tem šolskem letu. Starši so s podpisom potrdili, da so seznanjeni z otrokovo izbiro in se strinjajo z njo.

V šolskem letu 2018/2019  bomo izvajali naslednje obvezne izbirne predmete:

Predmet Št. učencev Poučuje
Obdelava gradiv − les 11 Roman Prosenjak
Turistična vzgoja 19 Miran Železnik
Izbrani šport – nogomet/odbojka 8 Emanuel Jutriša
Šport za sprostitev 13 Emanuel Jutriša
Šport za zdravje 13 Emanuel Jutriša
Ansambelska igra 10 Brigita Luteršmit
Gledališki klub 10 Saša Peršoh

Izbirni predmeti so v 7., 8. in 9. razredu del obveznega programa osnovne šole in se ocenjujejo s številčno oceno. Z njihovo ponudbo osnovna šola omogoča, da učenci in starši s svojo dejansko izbiro ustvarijo oz. oblikujejo »svoj« predmetnik. Pri izbiri učencem pomagajo starši in šola, učenec pa lahko vsako leto spremeni svojo izbiro. Obvezni izbirni predmeti trajajo najmanj eno in največ tri leta.