(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si
Select Page

Izbirni predmeti

Del OBVEZNEGA PROGRAMA so tudi izbirni predmeti, ki se ocenjujejo s številčno oceno. Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Učenec v 7., 8. in 9.  razredu med ponujenimi izbirnimi predmeti izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa, vendar učencu ni potrebno izbrati predmetov iz obeh sklopov.

Pred izbiro predmetov za šolsko leto 2016/2017 so učitelji učence seznanili z bistvenimi vsebinami in cilji izbirnih predmetov, ki jih šola ponuja. Učenci so ob upoštevanju normativov, ki veljajo za oblikovanje učnih skupin, izbrali izbirne predmete, ki se bodo izvajali v tem šolskem letu. Starši so s podpisom potrdili, da so seznanjeni z otrokovo izbiro in se strinjajo z njo.

V šolskem letu 2016/2017 bomo izvajali naslednje obvezne izbirne predmete:

Predmet Št. učencev Poučuje
Obdelava gradiv − les 10 Miran Železnik
Računalništvo – urejanje besedil 9 Saša Peršoh
Poskusi v kemiji 8 Valerija Krivec
Izbrani šport – nogomet/odbojka 9 dr. Silvestra Klemenčič
Šport za zdravje/Šport za sprostitev 15 Polona Gojkošek
Ansambelska igra 7 Brigita Luteršmit

S šolskim letom 2016/2017 končujemo  projekt postopnega uvajanja drugega tujega jezika, saj smo ga v lanskem letu izvajali samo še v 9. razredu. Tako  v letošnjem šolskem letu izvajamo pouk angleščine le kot neobvezen izbirni predmet, in to z učenci 7., 8. in 9. razreda skupaj, v eni skupini, kar je z vidika kakovosti izredno vprašljivo. Posamezni učenci znotraj te skupine se namreč učijo angleškega jezika že dve leti, drugi so popolni novinci. In ker je vključenih kar 21 učencev z izredno različnim predznanjem jezika, bo delo – notranja diferenciacija pouka – težko in obremenjujoče.

Izbirni predmeti so v 7., 8. in 9. razredu del obveznega programa osnovne šole in se ocenjujejo s številčno oceno. Z njihovo ponudbo osnovna šola omogoča, da učenci in starši s svojo dejansko izbiro ustvarijo oz. oblikujejo »svoj« predmetnik. Pri izbiri učencem pomagajo starši in šola, učenec pa lahko vsako leto spremeni svojo izbiro. Izbirni predmeti trajajo najmanj eno in največ tri leta.