Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

NOVO OBVESTILO – pred pričetkom izvajanja pouka v šolskem letu 2020/2021

»KARKOLI PRINESE ‘jutri’…BODIMO PRIPRAVLJENI!«

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke, cenjeni zaposleni.

V nadaljevanju vam predstavljamo osnovne informacije glede pričetka izvajanja pouka v šolskem letu 2020/2021, z opombo, da gre zgolj za zelo kratek povzetek predstavitve različnih možnih variant izvajanja pouka po MODELIH (podrobni načrti so pripravljeni in bodo predstavljeni na pedagoški konferenci in zboru zaposlenih oziroma po ciljnih skupinah, za 1. 9. 2020 določen model pa tudi na spletni strani).

Posamezni modeli temeljijo na smernicah Ministrstva Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), predvsem pa na naših izkušnjah izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2019/2020 (evalvacija dela po 16. 3. 2020) ter delno ali v celoti v šoli, pa tudi na rezultatih raziskave ZRSŠ in kadrovskih ter prostorskih pogojih naše šole idr. specifikah OŠ Žetale), da zagotovimo učinkovito, kakovostno in varno izobraževanje, kolikor je le to mogoče in je v naši moči.

MODELI za izvajanje pouka so zasnovani tako, da jih bo mogoče udejanjiti – »aktivirati« kadarkoli med šolskim letom – odvisno od epidemiološkega stanja v Sloveniji, pa tudi v naši sredini (ožji in širši okolici).

Skratka, mi smo/bomo pripravljeni na vse možne organizacijske oblike, ampak, katera bo 1. 9. 2020 resnično prišla v poštev, bo odvisno od Sklepa Vlade RS oziroma pristojne ministrice za izobraževanje.

Ker bomo o tem tudi mi seznanjeni šele po 20. avgustu 2020 oziroma za posamezne drugačne odločitve tudi kadarkoli med šolskim letom (glede na zdravstvene razmere in takratno epidemiološko sliko), vas bomo o tem vsekakor tudi sproti obveščali – vsi ključni deležniki boste pravočasno obveščeni.

MODEL A

Pouk je zaradi zdravstvenih razmer od 1. 9. 2020 dalje organiziran brez omejitev, za vse učence 1.–9. razreda v šoli, tako kot je bilo pred razglasitvijo epidemije. To je osnovni/izhodiščni model, na podlagi katerega je izdelan tudi Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2020/2021 brez izrednih ukrepov.

MODEL B

Pouk je organiziran za vse učence 1.–9. razreda v šoli, vendar z omejitvami – priporočili NIJZ in smernicami MIZŠ oziroma ZRSŠ, kot smo ga izvajali od 3. 6. 2020 dalje. Pouk poteka po urniku, v skupinah s čim manj mešanja učencev, razen izjem, ko jih lahko družimo (OIP, NIP, JUV, OPB in določene omejitve ID), a je pri tem ključno in obvezno dosledno/sprotno poimensko evidentiranje učencev (učinkovitejša sledljivost).

Za prihod v šolo in odhod iz nje, za prehranjevanje, čiščenje, razkuževanje, vzdrževanje higiene, … veljajo posebni režimi ali protokoli (Pravila ravnanj na OŠ Žetale v času omejitev), s katerimi so seznanjeni vsi udeleženci VIZ procesa, vsak na svojem področju.

Odmorov ni, gibanje v šoli je po označenih koridorjih, razdalja je 1,5 m, nošenje mask je obvezno za vse zaposlene in za vse učence 6.–9. razreda ob vstopu v šolo in do izstopa iz nje ves čas (zaposleni tudi v vseh zaprtih prostorih ter v razredu na razdalji, ki je manjša od 3 m) ter na hodniku (učenci jih v razredu ne nosijo).

MODEL C

Omejitve glede števila razredov/oddelkov – zaradi zdravstvenih razmer kombinacija pouka v šoli in na daljavo. Lahko je 1.–3. razreda oziroma 1.–5. razreda pouk v šoli – odvisno od kadrovskih in prostorskih pogojev ter od načina prevoza v šolo in iz nje. Ni mešanja oddelkov/skupin, razen redkih izjem, ko jih lahko družimo in zanje velja poseben režim. Za prihod v šolo in odhod iz nje ter za izvajanje pouka samega in razširjenega programa veljajo posebna pravila ali protokoli, ki so v skladu z omejitvami – priporočili NIJZ in smernicami MIZŠ oziroma ZRSŠ, kot smo jih izvajali v času od 1. 6. 2020 dalje.

Z učenci 6.–9. razreda izvajamo izobraževanje na daljavo, v skladu s pedagoškimi priporočili ZRSŠ. Oddelčni učiteljski zbor skupaj načrtuje pouk/izobraževanje na daljavo, pri čemer je pomembna uporaba istega komunikacijskega kanala do vseh učencev, nujno pa je, da predhodno pridobimo podatke o tehnoloških in tehničnih zmožnostih (IKT) učencev. Ravnatelj pri vsem usmerja, spremlja, vrednoti in nadzira delo učiteljev.

MODEL D

Pouk je za vse učence 1.–9. razreda organiziran na daljavo, v skladu s smernicami in pedagoškimi priporočili ZRSŠ. Vsi učitelji uporabljajo isti komunikacijski kanal z učenci, oddelčni učiteljski zbor skupaj načrtuje pouk/izobraževanje na daljavo (predlagam več medpredmetnih vsebinskih povezav že v načrtovanju), šola pridobi informacije o tehnoloških in tehničnih zmožnostih (IKT) učencev. Ravnatelj pri vsem usmerja, spremlja, vrednoti in nadzira delo učiteljev.

MODEL BC1

Ko posamezen razred ali več razredov/oddelkov zaradi zdravstvenih razmer ne sme v šolo, z njimi izvajamo pouk na daljavo, z ostalimi pa nadaljujemo s poukom v šoli (ali po MODELU B ali po MODELU C). Če/ko gre za krajšo ali daljšo odsotnost učencev in morda tudi posameznih zaposlenih iz šole, so temu prilagojene tudi vse ostale spremljevalne dejavnosti za izvajanje obveznega in razširjenega programa osnovnošolskega izobraževanja (urnik, kader, dežurstva, prehrana, šolski zvonec, …).

O tem odloči ravnatelj, na podlagi predloga regijske epidemiološke službe NIJZ.

MODEL BC2

Ko posamezna šola ali več šol v določeni regiji zaradi zdravstvenih razmer ne sme izvajati pouka v šoli, izvajamo pouk/izobraževanje za vse 1.–9. razreda na daljavo. Pouk poteka v skladu s smernicami/priporočili ZRSŠ in na način, kot je navedeno v MODULU C in/ali MODULU D.

O tem odloči Vlada RS oziroma ministrica pristojna za izobraževanje, na podlagi predloga regijske epidemiološke službe NIJZ, po 1. septembru 2020 oziroma kadarkoli med šolskim letom, če/ko je potreba.

Podrobnejša navodila za oba ‘podmodela’ (BC1 in BC2), kakor tudi za izbiro MODELA za pričetek pouka v šolskem letu 2020/2021, prejmemo šole, kot že rečeno, po 20. avgustu 2020.

Spoštovani vsi,

na tem mestu se vam že sedaj zahvaljujem za razumevanje in pomoč, kajti le skupaj bomo zmogli, pa naj delamo po kateremkoli od predlaganih oziroma predstavljenih MODELOV.

Da bodo naši učenci, vaši otroci, lahko pridobili v teh težkih, izrednih časih ter v nevsakdanjih in nezavidljivih razmerah od pouka/izobraževanja v šoli ali na daljavo čim več, prosim vas starše, pa tudi strokovne delavce in ostale zaposlene ter predvsem učenke in učence, za potrpežljivost, za sprejemanje novosti (drugačnega in dodatnega dela), konstruktivno sodelovanje in pomoč, za strpnost, zlasti pa za odgovoren odnos do dela, učenja in poučevanja ter upoštevanja omejitev, ki bodo menda še kar nekaj časa z nami.

Za ohranitev VARNOSTI nas vseh bo potreben trud in neprestano ozaveščanje, da je/bo del našega vsakdana:

  • neprestana HIGIENA ROK in KAŠLJA
  • vzdrževanje DISTANCE 1,5 – 2 m
  • nošenje MASK, kjer je to nujno in potrebno (ali predpisano)
  • ODGOVORNOST do sebe in do drugih …

Podrobneje in več informacij prejmete v naslednjem spletnem obvestilu po 20. avgustu, do takrat pa bodite lepo, uživajte dopust/počitnice in #ostanitezdravi.

Vaša ravnateljica,

dr. Silvestra Klemenčič

Dostopnost