Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

 

Katalog informacij javnega značaja

Kazalo

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Naziv organa:                                             JVIZ OŠ Žetale

Odgovorna uradna oseba:                         Anton Butolen – Ravnatelj

Datum prve objave kataloga:                     9. 9. 2009

Datum zadnje spremembe:                        9. 9. 2009

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:            http://www.zetale.si/os/

Druge oblike kataloga           Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na naslovu  http://www.zetale.si/os/

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a  Organigram in podatki o organizaciji organa                                           

Kratek opis delovnega področja organa:   

Osnovnošolsko izobraževanje

Priprava hrane         

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot         

1. JVIZ OŠ Žetale, Čermožiše 45 b, 2287 Žetale, (02) 761 99 10

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

            Anton Butolen ravnatelj      

            (02) 761 99 10        

            (02) 761 99 25        

            os.zetale@guest.arnes.si

            Čermožiše 45 b, 2287 Žetale

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi      

 • Register predpisov Slovenije

Zakoni s področja dela zavoda:

 • Predpisi z delovnega področja
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o javnih naročilih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih

Predpisi lokalnih skupnosti            

 • Odlok o ustanovitvi
 • Register lokalnih predpisov

Predpisi EU    /         

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov   Preusmeritev na trenutno predlagane predpise

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov   /         

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ  

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc        Preusmeritev na stran evidenc      

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk             /         

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa     /         

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:            

Dostop prek spleta

Katalog je dostopen na spletnem naslovuhttp://www.zetale.si/os/

Fizični dostop

JVIZ OŠ Žetale

Čermožiše 45 b

2287 Žetale

Uradne ure:

 • vsak delovni dan od 8. do 12. ure

Stroški:

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ

 • Seznam potrebščin 2009/2010
 • Jedilniki
 • Pisni preizkusi znanja
Dostopnost