Skoči na glavno vsebino
(02) 761 99 10 os.zetale@guest.arnes.si

 

Ime, priimek

Delovno mesto

Irena Vodušek 

socialna delavka

Tanja Nikolovski

specialna pedagoginja

Nataša Brumen Pihlar

logopedinja

 

 

 

TEMELJNE NALOGE  SVETOVALNE    DELAVKE   V ŠOLSKEM LETU 2014/15

Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v šoli za šolo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno  reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno- izobraževalnega dela v šoli s tem , da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi  sodeluje z zunanjimi ustanovami.

Temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.

DELOVNO  MESTO: socialna delavka

Predmet socialnega dela je pomoč, je iskanje rešitev za kompleksne probleme ljudi skupaj z njimi. Ključni pojmi so pomoč, reševanje problema, iskanje novih rešitev preko socialnodelovnega odnosa in tako, da mobilizira moč ljudi. V osnovi gre vedno za projekt sodelovanja, ki se ustvari na sporazumevanju, dogovarjanju in skupnem iskanju rešitev, da bi udeleženi v problemu postali udeleženi v rešitvi.

DELOVNI  ČAS:

V okviru polne delovne obveze bom strokovno delo v šolskem letu 2014/15 opravljala na dveh osnovnih šolah −  v OŠ Hajdina – 60 % delovne obveze   in v OŠ Žetale – 40 % delovne obveze.  Na OŠ Žetale bom prisotna ob sredah in  četrtkih. Strnjeni delovni čas bo potekal od 7. do 14 . ure.

Šolsko svetovalno dela zajema naslednja osnovna področja dela:

 • svetovalno delo  z učenci,
 • svetovalno delo s starši,
 • svetovalno delo z učitelji,
 • delo z vodstvom šole,
 • delo z zunanjimi institucijami,
 • strokovno izobraževanje,
 • druge naloge.

PRIORITETNE  NALOGE:

 • delo z učenci,
 • vpis in sprejem  šolskih novincev,
 • spremljanje vključenosti učencev v razredni kolektiv,
 • odkrivanje učnih in osebnostnih težav učencev,
 • skupinsko in individualno svetovanje učencem v primerih osebnih, učnih težav,
 • organiziranje mreže pomoči ob učnih, osebnih težavah,
 • delo z učenci s posebnimi potrebami: uvedba postopka  usmerjanja; spremljanje izvajanja individualiziranih programov,
 • evidentiranje, identifikacija potencialno nadarjenih učencev ter koordinacija,
 • dejavnosti za nadarjene učence,
 • pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk učencev (šolska prehrana, šole v naravi, letovanja).

Poklicna orientacija: informiranje učencev od 7. do 9. razreda o sistemu izobraževanja  v Sloveniji. Poudarek na informacijah, ki so pomembne za vpis v srednje šole učencem 9. razreda.

DELO S STARŠI:

 • priprava nove generacije staršev učencev prvega razreda (2 srečanji),
 • individualni razgovori in svetovanje staršem učencev s posebnimi potrebami  in s starši identificiranih nadarjenih  učencev,
 • individualni razgovori s starši ob različnih učnih, osebnostnih težavah učencev,
 • skupinski in individualni razgovori s starši 9. razreda  glede poklicne orientacije,
 • individualni razgovori s starši v primerih socialno-ekonomskih stisk učencev (subvencioniranje šolske prehrane, šole v naravi, letovanja)   

DELO Z UČITELJI 

 • aktivno sodelovanje na sestankih razrednih učiteljskih zborov, strokovnih aktivih, pedagoških in redovalnih konferencah,
 • sodelovanje z učitelji  ob učnih in drugih težavah učencev,
 • sodelovanje pri načrtovanju, izvedbi, evalvaciji individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami in identificiranimi nadarjenimi učenci,
 • sodelovanje pri  organizaciji mreže pomoči učencem z učnimi, vzgojnimi, osebnostnimi težavami.

DELO Z VODSTVOM ŠOLE

 • posvetovanje pri organizaciji predavanj za starše, učitelje, izvedbi pedagoških konferenc,
 • posvetovanje in sodelovanje v šolski komisiji za sprejem otrok v 1. razred,
 • delo z zunanjimi  institucijami.

DELO Z INSTITUCIJAMI

CSD Ptuj − skupno reševanje materialnih stisk družin naših učencev
ZZZ Ptuj − poklicna orientacija učencev 9. razreda
Zdravstveni dom Ptuj: zdravstveni pregledi učencev  pred vstopom v šolo, sistematski zdravstveni pregledi osnovnošolcev
ZŠ – postopki usmeritve za učence s posebnimi potrebami
Fundacija Aktiva: sofinanciranje šolskega kosila socialno ogroženim učencem

DRUGO DELO

 • uvajanje mediacije kot ene izmed metod razreševanja nesoglasij, konfliktov  med vsemi udeleženci v šolskem prostoru,
 • vodenje dokumentacije : vpisni listi, prijave za vpis, vloge za subvencionirano šolo v naravi, soglasja o zbiranju osebnih podatkov; osebne mape učencev …
 • individualno strokovno izobraževanje: študijske skupine ,
 • vnašanje določenih podatkov v računalniški program Lopolis in aplikacijo Vpis v   srednje šole,
 • dejavnosti ob nacionalnem preverjanju znanja učencev 6. in 9. razreda,
 • udeležba na dejavnostih, ki jih organizira šola.
Dostopnost